Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden tussen therapeuten van ik BeTeken en cliënten die er behandeld worden of diens familieleden.

 

1. Algemeen 

De therapeuten zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. U kunt vragen en bespreekpunten tijdens de behandeling (van uw kind) aangeven of desgewenst een aparte afspraak maken.

 

De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 06 123 67 567 of via info@ik-beteken.nl. Overdag kan het voorkomen dat u wordt doorgeschakeld naar de voicemail, omdat wij tijdens behandelingen de telefoon niet kunnen opnemen. Spreekt u alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt zo snel mogelijk, als het kan dezelfde dag, teruggebeld. U kunt ook ‘s avonds en in het weekend een boodschap achterlaten. U wordt dan op een werkdag teruggebeld. Een bericht via Whatsapp is ook mogelijk.

 

De therapeuten gaan er bij de behandeling van een kind vanuit dat ouders zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig zijn, zodat overdracht van het geleerde goed in de thuissituatie kan worden toegepast. Bij begeleiding op school, wordt gecommuniceerd met de leerkracht over de betreffende hulpvraag. Ouders zullen op de hoogte worden gesteld van wat er besproken wordt.

 

2. Uitleen materiaal

Wanneer u materiaal van ons te leen krijgt, gaan we er van uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaan en dat het schoon weer terug komt. Bij beschadiging of zoek raken zullen wij de kosten van het materiaal bij u in rekening brengen.

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

 

Tijdens het behandeltraject wordt gerapporteerd over de voortgang. Indien nodig vindt multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen rondom de cliënt. Dit gaat altijd in overleg met u als ouder/verzorger.

 

3. Verhindering 

Wij maken u er op attent dat afspraken, die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, voor 75% bij u zelf in rekening gebracht worden. Let op, dit betreft ook afspraken die op school plaatsvinden! De zorgverzekering vergoedt dit niet.

Afmeldingen dienen via de telefoon (eventueel ingesproken op de voicemail), via Whatsapp of via e-mail te worden gedaan bij de behandelend therapeut. U vindt de contactgegevens onder ‘Contact’ op onze website. U kunt te allen tijde afzeggen, ook in het weekend.

 

4. Tarieven 

De meest actuele tarieven zijn te vinden op www.ik-beteken.nl/tarieven.

Het huidige tarief voor ergotherapie is €20 per kwartier. Wanneer er behandeld wordt aan huis of op locatie (zoals school) is er een toeslag van €35 per bezoek.

Omdat ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen, kunnen per kalenderjaar de eerste 10 uur van de behandeling worden vergoed. De intake, testen en besprekingen over uw kind vallen hier ook onder. Bij een aantal zorgverzekeraars worden er meer uren vergoed in de aanvullende verzekering. Ook komt het voor, dat er zich in de aanvullende verzekering een vrij te besteden bedrag bevindt, bijvoorbeeld onder beweegzorg. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis. Bij kinderen tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing, vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken.

U bent zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de behandelaar over al genoten behandelingen binnen de te vergoeden uren. 

 

5. Declaraties 

In de basisverzekering is ergotherapie voor tien uur per kind opgenomen. Uren voor intake, testen en besprekingen vallen hier ook onder. Bij een aantal zorgverzekeraars worden meer uren vergoed in de aanvullende verzekering. Ook komt het voor, dat in de aanvullende verzekering een vrij te besteden bedrag bevindt. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis.

 

In het geval u ervoor kiest de behandeling voort te zetten na de verzekerde uren, krijgt u de nota maandelijks toegestuurd via de mail. Onze betalingstermijn is 30 dagen. Ons tarief kunt u onder het kopje 'tarieven' terugvinden.

U wordt verzocht bij de intake een kopie van uw zorgpasje te overhandigen aan de therapeut. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

 

Ik BeTeken heeft geen contract afgesloten met Caresq, omdat deze in mijn ogen niet voldoet aan een redelijk tarief. Dit betekent dat de kosten voor de behandelingen bij deze zorgverzekeraar niet geheel gedekt worden. In veel gevallen is dit 75%. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis. 

 

6. Betaling 

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, zal de behandeling worden gestaakt zolang de openstaande factuur nog niet betaald is.

 

7. Aansprakelijkheid 

Het advies van de therapeuten is oprecht en resultaatgericht zonder dat resultaat ook daadwerkelijk te kunnen garanderen. De praktijk sluit wel elke aansprakelijkheid uit van bijvoorbeeld schade of  letsel voortvloeiende uit door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

 

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

 

8. Vertrouwelijkheid 

De therapeuten behandelen alle informatie tussen uw kind en therapeut vertrouwelijk. Met het tekenen van dit formulier geeft u toestemming aan de behandelend therapeut om informatie (over uw kind)op te vragen, dan wel uit te wisselen met (huis)arts en andere hulpverleners in het belang van uw kind.

Verslagen van de behandeling sturen wij naar de verwijzend arts en uzelf. Voor het versturen van verslagen naar andere hulpverleners en de leerkracht vragen wij eerst uw toestemming of kunt u zelf actie ondernemen.

 

9. Klachten 

Ik BeTeken hecht veel waarde aan een goede relatie met zijn cliënten.

Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw therapeut of behandeling. We horen dan graag van u, om samen tot een oplossing te komen. Indien we er samen niet uitkomen, of u vindt het lastig om met ons uw klacht te bespreken, dan willen we dat uw klacht op zorgvuldige wijze behandeld wordt. Op deze website staat de klachtenprocedure beschreven welke ik Beteken hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

10. BSN en persoonsgegevens

Met ingang van 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van het identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN te vermelden op alle correspondentie naar de zorgverzekeraars en verwijzers. Ik BeTeken communiceert informatie via een beveiligde omgeving wanneer nodig, gebruik makend van Zorgmail.

 

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels. Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u (uw kind) bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende therapeut. De wettelijke termijn voor het bewaren van het dossier is 15 jaar. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij, zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Van de cliënt wordt verwacht met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

 

11. Hygiëne

In verband met de hygiëne in de praktijk, vragen wij u wratten, hoofdluis en krentenbaard altijd direct te melden. Zo kunnen we het risico op besmetting voor andere kinderen tegengaan. Heeft u een kind met waterpokken; wilt u dit dan ook aangeven?